Algemene voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die door de ondertekening van dit document tot stand komt. Behoudens schriftelijk aanvaarde andersluidende bepalingen, aanvaardt de klant de uitsluitende toepassing van deze algemene voorwaarden; welke ook zijn/haar eigen voorwaarden zijn. In al de vermelde prijzen is de btw niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Bevestiging van een prijsofferte kan door deze ondertekend terug te zenden met vermelding van naam en voornaam en “voor akkoord”, of via E-mail met dezelfde vermelding. Bij goedkeuring van de offerte en voor aanvang van de werken wordt steeds een voorschot van 35% gefactureerd. Bij regiewerken of bij offertebedragen boven 5.000,00 euro wordt er wekelijks een tussentijdse factuur opgemaakt voor de gepresteerde werkuren of 15% van het offerte bedrag. De bouwheer is bij goedkeuring van de offerte op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden van T-DS Elektriciteit bvba.

T-DS Elektriciteit bvba verbindt er zich toe haar prestaties zo goed als mogelijk uit te voeren en geeft aldus een middelen verbintenis. Het “voorrijden” is zoals de wettelijke voorzieningen in confederatie bouw en omvat enkel de verplaatsing van de wagen. Elk begonnen maar niet voltooid uur wordt aangerekend/afgerond per half uur uitgezonderd het eerste uur dat steeds volledig wordt aangerekend. Tenzij anders vermeld zijn de facturen betaalbaar op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur en dit op de uitbatingszetel vanT-DS Elektriciteit bvba, Silveer Schollaertstraat 39 te 2900 Schoten.

De met onze facturen aangerekende prestaties worden geacht definitief aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de tien dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven ter attentie vanT-DS Elektriciteit bvba, Silveer Schollaertstraat 39 te 2900 Schoten worden betwist.

Elke niet volledig op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 125,00 euro.

Alle geleverde en/of geïnstalleerde goederen blijven eigendom van T-DS Elektriciteit bvba tot de facturen die betrekking hebben op de goederen in kwestie volledig voldaan zijn.

De overeenkomsten met T-DS bvba worden beheerst door het Belgische recht. Bij betwisting over de overeenkomst of haar uitvoering zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Indien de betwisting valt onder de bevoegdheid van de vrederechter is enkel de vrederechter van Brasschaat bevoegd.

Heb je een vraag?

Zit je met een vraag over elektriciteitswerken, verlichting, domotica, keuring attesten? Jouw vraag wordt met deskundig advies van T-DS beantwoord en dit binnen de twee werkdagen. Je kan ons ook steeds contacteren via het gratis telefoonnummer 0800 290 88.